کمیته ها و گروه هاي تخصصي انجمن

براساس ماده 35 اساسنامه انجمن کیفیت بمنظور تقسيم تخصصي فعاليتها در قالب ساختار سازماني

كميته هاي تخصصي و علمي حسب تصميم هيئت مديره فعاليت مينمايند .

در حال حاضر 7 كميته زير با مديريت اعضای هیئت علمی فعال شده اند:

1. كميته طرح ريزي و توسعه به مسئولیت آقای دكتر ميرمحمد روزبه

2. كميته پژوهش به مسئولیت آقای دكتر ایزدبخش

3. كميته آموزش به مسئولیت  آقای دکتر شجاعی

4. كميته انتشارات به مسئولیت آقای دكتر جلوداری

5. كميته ارتباطات به مسئولیت خانم دكتر فرشته فرزيانپور 

6-كميته  همایش ها وکنفرانس ها به مسئولیت آقای مهندس  رستمیان

7-كميته امور بین الملل  به مسئولیت  آقای مهندس ملك پور

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره انجمن کمیته ها و گروههای تخصصی