اركان انجمن

اركان سياست گذاري و اجرائي انجمن کیفیت ایران

• مجمع عمومي (متشكل از كليه اعضاي انجمن)

• هيئت مديره و بازرس (منتخب مجمع عمومي)

• دبيرخانه اجرائي (زيرنظر هيئت مديره)

• گروه هاي تخصصي و علمي (طبق اساسنامه)

  • كميته طرح ريزي و توسعه 
  • كميته پژوهش 
  • كميته آموزش 
  • كميته انتشارات 
  • كميته ارتباطات 
  • ساير كميته ها و گروه هاي مورد نياز با تصويب هيئت مديره 
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره انجمن نمودار سازمانی و فعالیتها