اعضای هیئت مدیره

 

آقاي دکتر محمدعلي سبحان اللهي ـ رئيس هيئت مديره

خانم دكتر فرشته فرزيان پورـ نايب رئيس هيئت مديره

آقاي مهندس هوشنگ رستميان ـ خزانه دار انجمن و عضو اصلي هيئت مديره

آقاي دکتر شکور سلطاني ـ دبير کل انجمن و عضو اصلي هيئت مديره

آقاي دکتر مير محمد روزبه ـ عضو اصلي هيئت مديره

آقاي دکتر بهرام جلودار ممقاني ـ عضو اصلي هيئت مديره

آقاي دکتر امير عباس شجاعي ـ عضو اصلي هيئت مديره

آقای دكترملك رضا ملكپور قربانيـ عضو  هيئت مديره

آقاي دکتر حميدرضا ايزد بخش ـ عضو هيئت مديره

آقای مهندس قاسم حسيني ـ  بازرس اصلي

آقاي مهندس اميد جامي ـ بازرس علي البدل

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی درباره انجمن هیئت مدیره انجمن