دست اندرکاران نشریه

 

1-مدیرمسئول:دکتر شکور سلطانی

 

2-سردبیر علمی :دکترمحمدعلی سبحان الهی

 

3-اعضای هیات تحریریه:

 

آقاي دکتر محمدعلي سبحان اللهي

 

خانم دكتر فرشته فرزيان پور

 

آقاي مهندس هوشنگ رستميان

 

آقاي دکتر شکور سلطاني

 

آقاي دکتر مير محمد روزبه

 

آقاي دکتر بهرام جلودار ممقاني

 

آقاي دکتر امير عباس شجاعي

 

آقای دكترملك رضا ملكپور قرباني

 

آقاي دکتر حميدرضا ايزد بخش

 

4-شورای سیاستگذاری:

 

آقاي دکتر محمدعلي سبحان اللهي

 

خانم دكتر فرشته فرزيان پور

 

آقاي مهندس هوشنگ رستميان

 

آقاي دکتر شکور سلطاني

 

آقاي دکتر مير محمد روزبه

 

آقاي دکتر بهرام جلودار ممقاني

 

آقاي دکتر امير عباس شجاعي

 

آقای دكترملك رضا ملكپور قرباني

 

آقاي دکتر حميدرضا ايزد بخش

 

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نشریه پژوهش در کیفیت دست اندرکاران نشریه