معرفی اعضای انجمن


رئیس انجمن
دکتر رسول نورالسناء
صفحه شخصی

 

 نائب رئیس
 دکتر محمد اقدسی
صفحه شخصی


خزانه‌دار
دکتر حمیدرضا ایزدبخش
صفحه شخصی


عضو اصلی
دکتر میرمهدی سید اصفهانی
صفحه شخصی

 

بازرس اصلی
دکتر مهدی بشیری
صفحه شخصی


عضو اصلی
دکتر محمدرضا حاجی‌اسماعیلی
صفحه شخصی

 

عضو اصلی
دکتر ابوالفضل کزازی
صفحه شخصی


عضو اصلی
دکتر حمیدرضا رضایی
صفحه شخصی


بازرس علی‌البدل
مهندس سیدقاسم حسینی
صفحه شخصی

 

عضو علی‌البدل
دکتر امیرعباس شجاعی
صفحه شخصی

 

عضو علی‌البدل
مهندس ملک‌رضا ملکپور
صفحه شخصی