انتخابات هیئت مدیره انجمن کیفیت ایران

در جلسه مجمع عمومی انجمن کیفیت ایران که در سالن ابوریحان دانشگاه خوارزمی در تاریخ دوشنبه چهارم تیرماه برگذار شد،ابتدا خزانه دار و سپس بازرس فعلی انجمن به ارائه گزارش پرداختند.

در ادامه با استقرار هیئت رییسه مجمع دو تن از اعضای هیئت موسس (آقایان دکتر نورالسناء و کزازی) به سخنرانی پرداختند و نهایتا برای انتخاب هیئت مدیره جدید رای گیری به عمل آمد که افراد زیر حائز اکثریت آراء گردیدند:
1-اقای دکتر نورالسناء
2-اقای دکتر کزازی
3-آقای دکتر سید اصفهانی
4-آقای دکتر ایزد بخش
5-آقای دکتر اقدسی
6-آقای دکتر رضایی
اعضاء علی البدل:
7-آقای دکتر شجاعی
8-آقای دکتر ملک پور
بازرس: آقای دکتر مهدی بشیری
علی البدل: آقای دکتر حسینی وند