الویت دادن به کیفیت وایجاد تحول

پایداری وپویائی در اقتصاد ملی وحضور فعال و رقابت آمیزدر بازاربین المللی

ترویج فرهنگ کیفیت برای تولید کالا و ارائه خدمات با کیفیت به منظور توسه رفاه اجتماعی ودرخشش ایران در جامعه جهانی از نظر تولید وتجارت

بهره گیری از آخرین یافته های علمی در زمینه کیفیت و ترغیب به اجرای آنها در حوزه های تولید،خدمات و تجارت از طریق نهادینه کردن آموزشهای  همگانی و تخصصی

و ارائه مشاوره و راهنمائی.

تربیت و آموزش مدرسان شایسته با استفاده از امکانات موجود و منابع موثق ومعتبر و اعتبار بخشی به سطوح علمی و حرفه ای متخصصان کیفیت در ایران برابر درجات شناخته شده بین المللی.