۱ آقای دکتر محمدعلی سبحان اللهی رئیس
۲ خانم دکتر فرشته فرزیان پور نایب رئیس
۳ آقای مهندس هوشنگ رستمیان خزانه دار
۴ آقای دکتر شکور سلطانی عضو اصلی
۵ آقای دکتر بهرام جلوداری  دبیر کل و عضو اصلي
۶ آقای دکتر میرمحمد روزبه عضو اصلي
۷ آقای دکتر امیرعباس شجاعی عضو اصلي

دبیرکل انجمن علمی کیفیت در حال حاضر آقای دکتربهرام جلوداری هستند ، لطفا برای هرگونه پرسش و پاسخ و سئوال با ایمیل زیر ارتباط برقرار نمایید

b.jelodari@gmail.com

اعضای علی البدل

۱ آقای دکتر حمیدرضا ایزدبخش
۲ آقای مهندس ملک رضا ملک پور

 

بازرسین انجمن

۱ آقای مهندس سید قاسم حسینی

(بازرس اصلی)

۲ آقای مهندس امید جامی برنجه

(بازرس علی البدل)

 

تاریخ ویرایش ۹۶/۰۶/۱۱