اولین جلسه هماهنگی ارتباط دانشگاه خوارزمی با انجمن علمی کیفیت در جهت ترویج فرهنگ علوم کیفیت با حضور معاون پژوهشی دانشگاه آقای دکتر میرزائی ، رئیس گروه مهندسی صنایع آقای دکتر محمدی و آقای دکتر جلوداری دبیرانجمن ، آقای دکتر ایزدبخش عضو هیات مدیره و آقای مهندس جعفری کارشناس انجمن علمی کیفیت دوازدهم شهریورماه ۹۶ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل دانشگاه برگزار شد ، در این جلسه برنامه های مشترک در خصوص طراحی کنفرانس علمی کاربردی کیفیت مطرح ونقطه نظرات اعضاء جمع بندی شد