:ما هیات مدیره انجمن بر این باور هستیم که 

عضویت در هیات مدیره صرفا بخاطر اهداف ملی و بین المللی خواهد بود

هیچ گونه چشم داشت شخصی از انجمن نخواهیم داشت

به خرد جمعی و تصمیمات هیات مدیره احترام خواهیم گذاشت

در جهت جاری سازی علوم کیفیت و فرهنگ کیفیت در جامعه تلاش خواهیم کرد

از هرگونه مسائل غیر اخلاقی که منجر به خدشه دار شدن جایگاه علوم کیفیت در کشور بشود پرهیز خواهیم کرد

کیفیت یک باور و عشق است برای توسعه و تعالی کشور و در این راه هیچ معامله ای نخواهیم کرد

متعهد به شفاف سازی امور در انجمن برای کلیه ذینفعان خواهیم بود

عضویت در هیات مدیره انجمن کاملا داوطلبانه بوده و بدون هیچ گونه حقوق و پرداختی خواهد بود